wiki

参与过 osu! 锦标赛的国家或地区

本文列出了参加过 osu!osu!taikoosu!catchosu!mania 官方锦标赛的国家或地区。这里还列出了进入前三名队伍获奖数量的排名。

注意:这里不考虑允许队伍不以国家或地区的名义参赛的官方锦标赛。
注意:这里不考虑国家混编队伍(如阿根廷-哥伦比亚队)。

排名

总排名

排名 国家或地区
1 韩国 19 5 5
2 日本 11 5 2
3 美国 7 5 4
4 中国 3 8 3
5 台湾 3 7 1
6 巴西 2 2 4
7 波兰 1 1 2
8 智利 1 2
9 香港 4 1
10 德国 3 4
11 菲律宾 2
12 马来西亚 1 5
13 英国 1 4
14 印度尼西亚 1 3
15 荷兰 1
15 泰国 1
16 加拿大 3
17 法国 2
18 瑞典 1

osu! 排名

排名 国家或地区
1 美国 6 1
2 韩国 3 1 3
3 日本 1 2
4 波兰 1 1 2
5 台湾 1 1 1
6 德国 2 2
7 中国 2
8 英国 1 2
9 荷兰 1
10 巴西 1
10 加拿大 1

osu!taiko 排名

排名 国家或地区
1 日本 10 1 2
2 台湾 2 5
3 香港 3 1
3 韩国 3 1
4 加拿大 2
4 法国 2
5 巴西 1
5 中国 1
5 印度尼西亚 1
5 英国 1

osu!catch 排名

排名 国家或地区
1 韩国 6
2 中国 2 4
3 智利 1 2
4 德国 1 2
4 美国 1 2
5 印度尼西亚 1 1
6 香港 1
6 台湾 1
7 瑞典 1

osu!mania 排名

排名 国家或地区
1 韩国 10 1 1
2 巴西 2 2 2
3 美国 1 3 2
4 中国 1 2 2
5 日本 2
5 菲律宾 2
6 马来西亚 1 5
7 泰国 1
8 印度尼西亚 1
8 英国 1

参与

osu! 世界杯

国家或地区 1 2 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
阿根廷
澳大利亚
奥地利
比利时
巴西
保加利亚
柬埔寨
加拿大
智利
中国
哥伦比亚
克罗地亚
捷克
丹麦
多米尼加
爱沙尼亚
芬兰
法国
德国
希腊
香港
匈牙利
印度尼西亚
以色列
意大利
日本
哈萨克斯坦
拉脱维亚
立陶宛
澳门
马来西亚
墨西哥
荷兰
新西兰
挪威
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
新加坡
斯洛伐克
韩国
西班牙
瑞典
瑞士
台湾
泰国
土耳其
乌克兰
英国
美国
乌拉圭
委内瑞拉
越南
总计 28 32 32 32 32 32 32 32 32 43 48 51

osu!taiko 世界杯

国家或地区 2011 2012 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
阿根廷
澳大利亚
奥地利
比利时
巴西
加拿大
智利
中国
哥伦比亚
哥斯达黎加
捷克
丹麦
芬兰
法国
德国
希腊
香港
匈牙利
印度尼西亚
意大利
日本
澳门
马来西亚
墨西哥
荷兰
新西兰
挪威
菲律宾
波兰
葡萄牙
俄罗斯
新加坡
韩国
西班牙
瑞典
瑞士
台湾
泰国
土耳其
乌克兰
英国
美国
委内瑞拉
越南
总计 13 17 21 20 24 24 24 24 32 32 32 37

osu!catch 世界杯

国家或地区 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
阿尔及利亚
阿根廷
澳大利亚
奥地利
比利时
玻利维亚
巴西
加拿大
智利
中国
哥伦比亚
哥斯达黎加
克罗地亚
捷克
丹麦
爱沙尼亚
芬兰
法国
德国
香港
匈牙利
印度尼西亚
以色列
意大利
日本
马来西亚
墨西哥
荷兰
新西兰
挪威
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
沙特阿拉伯
新加坡
韩国
西班牙
瑞典
瑞士
台湾
泰国
土耳其
乌克兰
英国
美国
乌拉圭
委内瑞拉
越南
总计 23 32 32 32 32 32 32 32 32 37

osu!mania 世界杯

国家或地区 2014 4K 2014 7K 2015 4K 2016 7K 2016 4K 2017 7K 2017 4K 2018 7K 2018 4K 2019 7K 2019 4K 2020 4K 2021 4K 2022 7K
阿根廷
澳大利亚
比利时
巴西
加拿大
智利
中国
哥伦比亚
捷克
丹麦
爱沙尼亚
芬兰
法国
德国
香港
匈牙利
印度
印度尼西亚
以色列
意大利
日本
拉脱维亚
立陶宛
澳门
马来西亚
墨西哥
荷兰
新西兰
挪威
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
俄罗斯
新加坡
韩国
西班牙
瑞典
瑞士
台湾
泰国
土耳其
乌克兰
英国
美国
乌拉圭
委内瑞拉
越南
总计 20 20 32 20 32 16 32 24 32 24 32 32 39 36