wiki

Twitter

osu! có một vài tài khoản Twitter khác nhau, mỗi cái phục vụ cho mục đích cụ thể. Phần lớn trong số đó ít khi hoạt động nhưng chúng sẽ giúp bạn nắm bắt được thông tin ở ngoài hệ sinh thái osu!.

Dịch vụ

Ảnh đại diện Tên tài khoản Mô tả
Ảnh đại diện của osu!status @osustatus Nơi thông báo về những trục trặc của website và Bancho.
Ảnh đại diện của osu! support @osusupport Hỗ trợ bạn về tài khoản và/hoặc những vấn đề cộng đồng. Được vận hành bởi đội hỗ trợ tài khoản.

Cộng đồng

Ảnh đại diện Tên tài khoản Mô tả
Ảnh đại diện của osu! @osugame Kênh thông tin chính.
Ảnh đại diện của BanchoBoat @banchoboat Mua vui cho cộng đồng khi có vấn đề xảy ra.
Ảnh đại diện của NAT @osu_nat Tin tức, thông báo và khảo sát cộng đồng bởi NAT (không được điều hành bởi đội ngũ osu!).

Cá nhân

Ảnh đại diện Tên tài khoản Mô tả
Ảnh đại diện của Dean Herbert @ppy Tài khoản cá nhân của người sáng lập osu!, không hoàn toàn liên quan tới osu!, nhưng phần lớn vẫn về nó.