wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Twitter

เราก็ทวีตเหมือนกัน!

osu! มีบัญชีทวิตเตอร์หลายบัญชี แต่ละบัญชีจะทำหน้าที่ต่างกัน ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการทวีตมากแต่จะช่วยให้ข้อมูลคุณนอกระบบของ osu!

รูปโปรไฟล์ ชื่อ คำบรรยาย
รูปโปรไฟล์ osu! @osugame แหล่งข่าวและประกาศอย่างเป็นทางการของ osu! ทวีตน้อยแต่มีคุณภาพ
รูปโปรไฟล์ osu!status @osustatus ใช้เพื่อบอกปัญหาของเกมและปัญหาของ bancho
รูปโปรไฟล์ Dean Herbert @ppy ไม่ได้เกี่ยวกับ osu! ทั้งหมดแต่เราใส่ไว้เผื่อคนที่สนใจ แต่ชีวิตของ ppy ส่วนใหญ่ก็เป็น osu! นี่แหละ
รูปโปรไฟล์ osu! support @osusupport ช่วยเหลือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับบัญชีหรือชุมชน
รูปโปรไฟล์ BanchoBoat @banchoboat มุกตลกคลายเครียดเมื่อมีอะไรผิดพลาดไป