wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Twitter

เราก็ทวีตเหมือนกัน!

osu! มีบัญชีทวิตเตอร์หลายบัญชี แต่ละบัญชีจะทำหน้าที่ต่างกัน ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการทวีตมากแต่จะช่วยให้ข้อมูลคุณนอกระบบของ osu!

บริการ

รูปโปรไฟล์ ชื่อ คำบรรยาย
รูปโปรไฟล์ osu!status @osustatus แจ้งเตือนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเว็ปไซต์และ Bancho
รูปโปรไฟล์ osu! support @osusupport ช่วยเหลือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับบัญชีหรือชุมชน ดูแลโดย ทีมช่วยเหลือเรื่องบัญชี

ชุมชน

รูปโปรไฟล์ ชื่อ คำบรรยาย
รูปโปรไฟล์ osu! @osugame แหล่งข่าวและประกาศอย่างเป็นทางการของ osu!
รูปโปรไฟล์ BanchoBoat @banchoboat มุกตลกคลายเครียดเมื่อมีอะไรผิดพลาดไป
รูปโปรไฟล์ NAT @osu_nat ข่าวสาร, ประกาศ และแบบสำรวจชุมชนสั้นๆโดย NAT (ไม่ได้ดูแลโดย ทีมงาน osu!)

ส่วนตัว

รูปโปรไฟล์ ชื่อ คำบรรยาย
รูปโปรไฟล์ Dean Herbert @ppy บัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวของ ผู้สร้าง osu! ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับ osu! แต่ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับ osu! อยู่