wiki
This article is incomplete and waiting on someone to expand it.

Bancho (เซิฟเวอร์เกม)

สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ดู Bancho (คำคลุมเครือ)

osu!bancho คือเซิฟเวอร์ที่ใช้จัดการสถานะผู้ใช้, แชท และ บริการผู้เล่นหลายคน