wiki

Đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật

Không nhầm lẫn với Đội ngũ hỗ trợ tài khoản.

Đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật (trước đó là Đội ngũ Hỗ trợ, còn được biết đến với tên Support Team Redux) là một nhóm thuộc đội ngũ của osu! chuyên quản lý các diễn đàn như: Development, Feature Requests, và Help.

Vai trò và trách nhiệm

Đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật chịu trách nhiệm những việc sau:

  1. Kiểm tra và/hoặc xác nhận các báo cáo bug để các lập trình viên biết và sửa chữa..
  2. Sắp xếp các bài viết từ Feature RequestsHelp, đánh dấu Resolved, Confirmed, Invalid, Duplicate và/hoặc Added.

Nếu có ai cần hỗ trợ trong các diễn đàn trên, thành viên của nhóm này sẽ đến giúp đỡ.

Danh sách thành viên

Ghi chú: Tất cả thành viên của Đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật đều nói tiếng Anh bên cạnh những ngôn ngữ được liệt kê dưới đây trừ khi có ghi chú khác.

Trang của Đội ngũ Hỗ trợ Kỹ thuật liệt kê tất cả các thành viên.

Tên Ngôn ngữ khác được sử dụng
Blushing
Death
Dntm8kmeeatu
Nathanael Tiếng Philippines
Trosk- Tiếng Tây Ban Nha