wiki
This article is incomplete and waiting on someone to expand it.

Hype

Tất cả các beatmap trong trạng thái đang chờ đều có một chuỗi hype đại khái đại diện cho số người quan tâm đến việc beatmap đó được xếp hạng. Người dùng có thể đăng thảo luận đặc biệt về beatmap trong phần Chung (Tất cả màn chơi) với Hype! để góp vào chuỗi hype của một map.

Điều kiện xếp hạng

Beatmap cần ít nhất 5 lượt hype (một chuỗi hype hoàn thiện) để có đủ điều kiện được đề cử, một bước gần hơn đến mục tiêu xếp hạng beatmap.

Giới hạn

Mỗi người dùng có 10 lượt hype và chúng sẽ được sử dụng khi hype beatmap. Mỗi lượt hype sẽ mất một tuần để hồi lại.