wiki

.osb (định dạng tệp)

.osb là loại tệp chứa thông tin về một storyboard osu!.