forum

หาเพลงไทยเล่นค่ะ

posted
Total Posts
2
Topic Starter
songdoohum
พึ่งฝึกเล่นค่ะ ขอไม่ยากไป ;-;
raynardkori
คิดว่าจากการดูโปรไฟล์แล้ว เพลงพวกนี้น่าจะเหมาะ (เพลงไทยใหม่ๆ แทบไม่ค่อยมี ถ้าจะมีก็คงมีแต่แบบเก่าๆ) (ไม่เกิน 3 ดาว) (rank)

OSU!

beatmapsets/12101#osu/45654

beatmapsets/11933#osu/45161

beatmapsets/9204#osu/37012

beatmapsets/337#osu/4746

beatmapsets/12871#osu/48014

beatmapsets/11714#osu/44543

beatmapsets/11160#osu/43094

beatmapsets/27594#osu/92932

beatmapsets/11653#osu/44366

beatmapsets/11131#osu/42839

beatmapsets/7418#osu/31911

beatmapsets/1874032#osu/3865329Taiko (ไม่เกิน 3 ดาว) (rank)

beatmapsets/840704#taiko/1801384

beatmapsets/1310356#taiko/2716268 (ดูที่ discussion)

beatmapsets/933865#taiko/1951845CTB (ไม่เกิน 3 ดาว) (rank)

beatmapsets/723493#fruits/1527470Mania (ไม่เกิน 3 ดาว) (rank)

beatmapsets/1683625#mania/3440041 (remix)
Please sign in to reply.

New reply