forum

เปลี่ยนธงยังไงช่วยหน่อย

posted
Total Posts
2
Topic Starter
Ammy0078
เล่นมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนธงยังไง มีใครพอรู้ไหมว่าเปลี่ยนยังไง
C0NS03L
ส่งเมลไปที่ accounts@ppy.sh ว่าต้องการเปลี่ยนธงครับ แล้วเขาจะถามหาหลักฐานว่าเป็นคนชาตินั้นจริง ๆ หรือเปล่า
Please sign in to reply.

New reply