wiki

.osz (định dạng tệp)

.osz là một nơi lưu trữ tổng thể các tệp, bao gồm những beatmap và những thứ khác như skin hoặc hitsound.