wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Nomination Assessment Team

Nomination Assessment Team (NAT) เป็นผู้ดูแลของกลุ่ม Beatmap Nominators (BN) และทำให้รับรองว่าฝั่งการทำบีทแมพของ osu! ทำงานอย่างราบรื่น

สมาชิกของ NAT ถูกจำแนกโดยชื่อสีแดงและตำแหน่งยศของพวกเขา เช่นเดียวกับ Global Moderation Team (GMT) พวกเขามีสิทธิ์ในการดูแลกลั่นกรองทั่วเว็บไซต์ และมีชื่อสีแดงเข้มในช่องแชทในเกม

สมาชิกทุกคนใน Nomination Assessment Team ได้สาบานที่จะทำตามจรรยาบรรณผู้ช่วยเหลือ นอกเหนือจากกฎชุมชน

ความรับผิดชอบ

หมายเหตุ: สำหรับการรายงานสมาชิกของ NAT ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดจรรยาบรรณผู้ช่วยเหลือ ให้ติดต่อทีมช่วยเหลือด้านบัญชี.*

NAT รับผิดชอบสำหรับงานที่เกี่ยวกับการแมพหลากหลายอย่าง สามารถถูกแบ่งได้เป็นสี่หัวข้อย่อยดังนี้:

  • การประเมิน: ประเมินความสามารถและกิจกรรมของ Beatmap Nominators ปัจจุบัน และรวมถึงผู้สมัคร โดยสมาชิก NAT ส่วนใหญ่รับผิดชอบเกี่ยวกับหัวข้อย่อยนี้
  • โครงสร้าง: การเขียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ รอบ ๆ กระบวนการแรงค์​ และยังเปลี่ยนแปลงกฎและแนวปฏิบัติในเกณฑ์การแรงค์ พัฒนา และดูแลรักษาโปรแกรมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • การดูแล: จัดการกับการรายงานต่าง ๆ โดยผู้ใช้ และประเมินพฤติกรรมที่ไม่ดีของ Beatmap Nominators โดยหัวข้อย่อยนี้เป็นสิ่งที่ทำร่วมกันระหว่าง NAT และ GMT
  • การสื่อสาร: ส่งเสริมความโปร่งใสระหว่าง NAT กับชุมชนการแมพ/วิจารณ์แมพ รวมถึงการสร้าง และการเป็นเจ้าภาพการประชุม

สมาชิกของ NAT สามารถมีส่วนร่วมกับงานใด ๆ ในทุกหัวข้อย่อย ไม่ว่าหน้าที่หลักของพวกเขาที่เขียนไว้ว่าอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น หากสมาชิกคนหนึ่งจัดลำดับความสำคัญให้หัวข้อย่อยโครงสร้าง เขาไม่ได้มีความรับผิดชอบสำหรับงานทุก ๆ อย่างในหัวข้อย่อยนั้น ๆ และยังสามารถช่วยเหลืองานในหัวข้อย่อยอื่นได้ตามอัธยาศัย

นอกเหนือจากความสามารถในการดูแลกรั่นกรองแล้ว NAT ยังมีความสามารถในการ เสนอ qualify และ รีเซ็ตการเสนอบนบีทแมพ ในบริเวณนี้พวกเขา ส่วนใหญ่ถูกถือว่าเหมือนกับ BN เต็มรูปแบบ และกฎทุกอย่างของ BN และความคาดหวัง (ยกเว้นกิจกรรม) ถูกใช้กับสมาชิก NAT เหมือนกัน โดยสมาชิก NAT ไม่ถูกคาดหวังให้เสนอแมพอย่างสม่ำเสมอเหมือน BN เนื่องจากมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในชุมชนแมพและวิจารณ์แมพ

สมาชิกของ NAT ที่ช่วยเหลือในหัวข้อย่อยการประเมิน มีความรับผิดชอบในการวิจารณ์แมพอย่างน้อย 3 บีทแมพในทุก ๆ เดือน ซึ่งรับรองว่า NAT มีความเท่าทันกับชุมชนการวิจารณ์แมพเวลาประเมิน Beatmap Nominators โดยสมาชิกที่มีกิจกรรมการวิจารณ์แมพไม่ถึงนี้ จะได้รับการเตือน และหากกิจกรรมของพวกเขาไม่ดีขึ้นในเดือนถัดไป เขาจะถูกปลดออกจาก NAT ทั้งนี้ สมาชิกของ NAT ที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแมพ อาจจะได้รับการยกเว้นในข้อพิจารณานี้เป็นกรณี ๆ ไป

การเลื่อนขั้นเป็น NAT

ก่อนเข้าร่วม NAT ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิก Beatmap Nominators เต็มรูปแบบ หรือเคยเป็นสมาชิก NAT มาก่อน และยังมีส่วนร่วมในชุมชน โดยผู้สมัคร NAT ส่วนใหญ่จะถูกพิจารณาเป็นอย่างแรกจากความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือชุมชนการแมพและการวิจารณ์แมพ และการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช่วยเหลือเกี่ยวกับทั้งสี่หัวข้อย่อยของ NAT ย่อมเป็นมูลฐานสำหรับการเลื่อนขั้น

เนื่องจากสมาชิก NAT ใหม่ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับการประเมิน BN จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าผู้สมัคร NAT มีความเชี่ยวชาญมากในการประเมินความสามารถของผู้อื่น โดย BN เต็มรูปแบบมีตัวเลือกในการทำการประเมินจำลองไปพร้อมกับการประเมินจริงของ NAT ซึ่งให้โอกาสในการฝึกฝน ผู้สมัคร NAT คนหนึ่งจะมีโอกาสถูกเลื่อนขึ้นสูงกว่ามาก หากการประเมินของเขามีความถี่ถ้วน และมีข้อสรุปเหมือนกับการประเมินของ NAT (หรือมีสาเหตุสนับสนุน หากไปอีกทาง)

NAT มีการเฝ้ามองผู้สมัคร NAT ที่มีศักยภาพเป็นระยะเวลายาวนาน และมีการประชุมเป็นครั้งคราวเพื่อตัดสินใจหากผู้สมัครคนนึงสมควรได้รับการเลื่อนขึ้น เหมือนวิธีการประเมิน BN โดย ​BN ได้รับอนุญาตในการถามเกี่ยวกับการเข้าร่วม NAT หากเขาต้องการรับข้อเสนอแนะ และทำให้แน่ใจว่าเขากำลังถูกพิจารณา แต่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและความสามารถของ NAT ปัจจุบัน อาจจะไม่มีความต้องการสำหรับสมาชิกใหม่ โดยสมาชิก NAT ใหม่อาจจะถูกเลื่อนขึ้นต่อเมื่อสมาชิกปัจจุบันคนหนึ่งทำกิจกรรมลดลง หรือมีงานใหม่ที่ต้องใช้สมาชิกหลายคน ฯลฯ

สมาชิกทีม

หน้ากลุ่มของ Nomination Assessment Team มีรายชื่อของสมาชิกทุกคน

โน๊ต: สมาชิก NAT ทุกคนพูดภาษาอังกฤษนอกเหนือจากภาษาที่อยู่ในตารางข้างล่างนี้ เว้นจากถูกระบุไว้ว่าอย่างอื่น

osu!

ชื่อ ภาษาเพิ่มเติม หน้าที่หลัก
-Mo- การประเมิน, การดูแล
Chaoslitz กวางตุ้ง, จีน การประเมิน
Firika จีน การประเมิน
hypercyte เบงกาลี, อาหรับ บ้าง การประเมิน, โครงสร้าง, การดูแล, การสื่อสาร
Naxess สวีเดน โครงสร้าง, การสื่อสาร
NexusQI การประเมิน
pishifat โครงสร้าง
StarCastler การประเมิน
Stixy เยอรมัน, เซอร์เบีย การประเมิน
UberFazz การประเมิน
Uberzolik สเปน, ฝรั่งเศส การประเมิน
yaspo ดัตช์ การประเมิน
Zelq โปแลนด์ การประเมิน

osu!taiko

ชื่อ ภาษาเพิ่มเติม หน้าที่หลัก
Capu เยอรมัน การประเมิน
Faputa กวางตุ้ง, จีน การประเมิน
radar การประเมิน

osu!catch

ชื่อ ภาษาเพิ่มเติม หน้าที่หลัก
Deif สเปน, เยอรมัน การประเมิน, การดูแล
Greaper ดัตช์ การประเมิน, โครงสร้าง
Secre การประเมิน

osu!mania

ชื่อ ภาษาเพิ่มเติม หน้าที่หลัก
_Stan จีน การประเมิน
Maxus อินโดนีเซีย การประเมิน, การสื่อสาร
Quenlla สเปน, โปรตุเกส, กาลิเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น การประเมิน
Unpredictable การประเมิน