Beatmap Listing » Ryu* - We're so Happy

Artist:Ryu* Circle Size:
Approach Rate:
Title:We're so Happy HP Drain:
Star Difficulty:
(5.60)
Creator:Yauxo Accuracy:
Length:2:03 (1:48 drain)
Source:jubeat saucer Genre:Video Game (Instrumental) BPM:185
Tags:lyawi milan- appleeaterx captin1 kyshiro mayumi morinaga jukebeat ミライダガッキ futuretomtom User Rating:
20 252
Success Rate:
Points of Failure:
(graph is accumulative, based on % at fail/retry)
11.2% (2493 of 22257 plays)
Submitted:
Ranked:
May 15, 2016
Oct 13, 2017
Rating Spread:
Favourited 55 times in total
Users that love this map: AdveNt, dormantlemon, Sniper Wolf, toushir0612, Hinorim, Bastikan, ponji, Fuggabish, TikTak, Ergosphere-, [ Akaya], favela, [ESKA], VisIoNaRy001, Multack, InfinityFreedom, Miraizu, MkFsJERsen, bite you death, mewtwo and many more!
Options:Modding / Discussion

Image Lyawi's Normal (Lyawi) (7)
Image Advanced (Yauxo) (8)
Image Milan-'s Hard (Milan-) (12)
Image apple's Insane (appleeaterx) (11)
Image Another (Yauxo) (10)
Image captin's Extra (captin1) (9)
Image Kyshiro's Extra (Kyshiro) (10)

LYRICS

Code:
We're so Happy 
Hands up to the sky 
We're so Happy

We're so Happy 
Hands up to the sky and fly 
We're so Happy

... I cant translate the text because the lyrics are already english. So here's a translation party:

Code:
Happy, happy, happy, happy hands.

Full Log


Memes and shit

Image
Image
Image
Image

.
.
w̡̦̜̖̺̻̥̰͇̤͓ͪ̍ͣ̇̇͂͐̍̉͘͜͜͞ị̵̶̬̣̫̰͎̘̩̩̭̹̥̤̣̙̺̼̹̩͐̀̓͋̌ͮ̔͌͆́ͩ͑ͥ͋͒̀͢t͍̹͎̪͓̤̭̦̣̬͈̳̫ͨ͌̅̐͑̅ͮ̒̀́ͯͬ͠z̵͂̈́̊̈́͗͆͊ͯ̂ͦ͌̈ͫ̐͗ͭ́͟͠҉͇̖͙̘͕̗͖̜̬̲ͅi̐̓̓̑ͭ͗͌ͤ͗̇͏̢̭͈̪̼̫̺͉̩̻̮̪ͅg̸ͣ̍͊̃̇ͧ͗̐ͫͤͤͣ̋̓ͪ̓̾͠҉҉̮̺͙͈̖̗̱͕̭̰̪͓̼̥ ̳͖͕͎̠̟͈͔̭͎̍͌̅͋ͫ̕͢͡͡ͅw̴̫̦̠̻̗̮̠̙̦̲͖̦̩̩̝ͩͨ͌̄̃ͨͬ͟͠ì̶̴̹̯̖̘͙̼̳̩̬͈͖͔̞̮̮͙͙ͨ̆́̀͐̈͆e̶̻͎̙̜̋̇̿̐̽ͮͭͯ͌́̏̌̈͐̈̚̕ ́̄͌ͫͧ̕҉̭̖͎͍̀͢d̶̓̓͛̿̀̊ͯͣͤͫ̈̄ͪͮ̏̔͌̚͏̵̵̪͚̜̺̲̩͔̼ư̧̙̤̞͍̝͔͔̩͎̇̽̊̐ͨ̌̉̕͠ͅ ̢̠̥̬͙̜ͮͭ̓̌͌ͥͥͣ̍͟͡ṗ̤̻̖͕͖̬̦̩̣̤͎̞̅̎ͫ̏̔̈̅͊̆ͪ̒̕͘a̡͍͕͚͈̞̞̱̪̬̻̩͐̃͛ͨ̓̎́̆̾̓ͭ̋̾̚͟ť̛̗̼͙̳̞͉̣̲̰͖͍̣͚̤͔̯͋͐ͯ̃͌̍̽͌ͮͣ͗̀́͟͡t̸͕̞̫̥͊̓̇̀̔͊̎́͘͢ͅe̫̻̻̯̯͉͙͔̭̮͂̍̆̈́́͢͜͡͝r̷̨̢̩̮͉̘̬͔̥͎͍̤͍͉̩̳͓̣͓̹̗̉̓̈́ͦ̍̅͌͊̄́̌͒̚n̸̡̢̢̡̠̩̲̙͍̮̬̰̟̦̦̦̤̠͍̤̪̂͐ͯ̊͂ͦ̿̀̔̅ ̷̸̨͇̥̰̙̟͉̮̂͛̔͋ͦ̌͐ͫͯͯ̓̉̊ͬͫͨͥͨͮ́h̵̏ͧ̓̄ͦ̔̏͂̀̈ͩ̂ͬ̏ͨ͢͏̹̼͓̪̹̖̗͞a̵̰̳̞̥̼̫̜̭͋ͣ͛͑̿̄̃̂ͬ̔́̿͂̐̽ͣ̓͋ŝ̸̵̡͕̫̖͕̰̭̯͔̭̩̺͖̘̯ͩ͛̐̔͑ͪ͘͘ͅt̏͂̐͌ͬ̾͑̆҉̢̡̪̝̖̻̯̤̱ ̸̸̡̢͚̺͎͔̈́͒͗̅̽͆ͪ͑͘d̨̠͉͚͕̬͓̗̱̙̘͉̥̽̀̔̒̽͛̅͂ͤ̈́̇̈̀̚̚̕͡ȋ̶̴̧̡̡̞̜̖͕̯̲̜͚̤̥͚̗̫̮̞͎̑ͯ͛̄ͨę̟̬̗̠͕̻̦͇̯̣̃̓ͥͥ̇̽ͤ̎̈̇̀̿̌̒̅͌̉͞ ̸̙̦̹̘͕̹͇̗̺̰̼̓ͤ̽ͬͯ́́ͨ͌̎͑̿ͫ̕͘͝ă̷̯̟̭̙̜̮̳ͧ̋ͫ͑̌ͯͩ̇ͣ̀ͪ̊̅̆̉̀l̴̢̫̫̪̬ͩ͗̅̑͑ͫ̊͒ͧ̈́ͮ͊͊ͤͧ̂ͯ͆̿͟͠ͅṫ̵̉͆̉͗̓ͪ͏̨̧̛̦̠̰̺͚͙̱̦̺̗͇̠̭̭ͅͅͅḛ̡̢̤͈̮͈͓̱͈̜̟̺̜̲̺͚̫͑͗͊̉̽̈́͗̑͑͡ͅȑ͗ͫ̒́͏҉̢̛͉̪̟͉͙͇̱̣͉̪̱͉̲̗̲̗̲ͅͅn̸̢̝̯̜̜͚̪̥͉̋ͮ̉̈̒͋̇̊̓̊͌̀͝a̶̪̺̖̮̭̞̹̙̐ͩ͌͗͒͆͂̒̍̽͛̍̚͡t̡̢̰͓͚͍̟̝̥͉̭͍̳͉̠͖̱ͩ̃̿̇ͮ̀̾̐ͧͤ̊̀̽͆ͨͫͨͣͅͅȩ̲͎̗̳̤̠̩̦̾͗ͯ͂̎̆ͩ̍̅̚͢͝n̷̗͍̭̙͇̙͈̩͚̜̟̳̟̩̻̖̖͋̊̒̽̀͝ͅ ̄̒ͫͦ̋̓̌̽͐̿̔ͤ̀̿̈̏҉̳͙̝͉̪̬̖͙̣̝̠̟̝͘͜f̛̺̞͎͎̩̲͚͇̫͈͚͎͖̖̮̖̌̑͌̓̕ͅȏ̾̎ͯ́̕͜͏̸̦̼̲͖͇̼̤̫͉̩̙ͅr͉̞̗̱̗̝͕̦͍̥̬͕̩͈̠͒̋̄ͯͩ͋̿̔́̚͞c͎̩̳̹̝̤̰͓ͤͪ̒̌̋̑̃̂ͦ͐ͯ̇̓̏͡͞e̴̲͈͉̟̜̦̭ͮ̍̽͡n̢̜͕̳̪̳͉͙̰͉͓̓ͪͩ̋͒̍͐ͮ̎̀̚͟
Epiphany is in the lead! ()
Score13,604,077 (99.88%)
Max Combo691
300 / 100 / 50556 / 1 / 0
Misses0
Geki (Elite Beat!)115
Katu (Beat!)1
ModsHD,HR

Top 50 Scoreboard

RankScoreAccuracyPlayerMax Combo300 / 100 / 50GekiKatuMissesMods
13,604,077 99.88% Epiphany 691 556  /  1  /  0 115 1 0 HD,HR Report
13,599,915 99.64% Rohulk 692 554  /  3  /  0 113 3 0 HD,HR Report
13,510,860 99.04% WubWoofWolf 692 549  /  8  /  0 108 8 0 HD,HR Report
13,419,289 98.80% -DuckLeader- 691 547  /  10  /  0 107 9 0 HD,HR Report
13,367,262 97.97% _Degenerate 692 540  /  17  /  0 101 15 0 HD,HR Report
13,315,166 97.46% Auxemia 691 536  /  20  /  1 100 15 0 HD,HR Report
13,223,133 97.55% [ Nano ] 692 537  /  18  /  2 103 11 0 HD,HR Report
13,205,743 97.49% Reset- 691 536  /  21  /  0 100 16 0 HD,HR Report
12,875,685 100.00% Jimzzyyy 692 557  /  0  /  0 116 0 0 HD Report
12,865,858 99.88% Emell 692 556  /  1  /  0 115 1 0 HD Report
12,853,547 99.88% Xearo 692 556  /  1  /  0 115 1 0 HD Report
12,851,172 99.64% imagaK 692 554  /  3  /  0 113 3 0 HR Report
12,844,023 99.88% - Eucliwood - 691 556  /  1  /  0 115 1 0 HD Report
12,838,043 99.76% pyccknn 692 555  /  2  /  0 114 2 0 HD Report
12,827,794 99.64% rosshi 692 554  /  3  /  0 113 3 0 HD Report
12,822,855 99.76% favela 691 555  /  2  /  0 114 2 0 HR Report
12,816,273 99.52% mook 692 553  /  4  /  0 113 3 0 HD Report
12,816,091 99.64% little Agile 692 554  /  3  /  0 113 3 0 HD Report
12,813,394 99.64% Summer 692 554  /  3  /  0 113 3 0 HD Report
12,811,143 99.64% [ScarletFang] 692 554  /  3  /  0 113 3 0 HD Report
12,810,067 99.64% Ritzeh 692 554  /  3  /  0 113 3 0 HR Report
12,808,326 99.40% Topoi 692 552  /  5  /  0 111 5 0 HD Report
12,789,673 99.40% Art 692 552  /  5  /  0 111 5 0 HD Report
12,788,042 99.16% DT-sama 692 550  /  7  /  0 110 6 0 HD Report
12,786,055 99.52% Koltay 691 553  /  4  /  0 113 3 0 HD Report
12,775,709 99.40% Swishi 692 552  /  5  /  0 112 4 0 HD Report
12,765,000 98.80% Macho 692 547  /  10  /  0 109 7 0 HD Report
12,753,657 99.16% Happy New Year 692 550  /  7  /  0 110 6 0 HD Report
12,747,594 99.16% rinkon 692 550  /  7  /  0 109 7 0 HR Report
12,746,755 99.04% SrSkyPlayer 692 549  /  8  /  0 108 8 0 HD Report
12,739,577 98.80% Shiina Noriko 691 547  /  10  /  0 109 7 0 HD Report
12,727,142 97.40% Asion 679 536  /  19  /  1 101 13 1 HD,HR Report
12,725,172 99.04% [-Kurobuta-] 692 549  /  8  /  0 111 5 0 HD Report
12,714,772 99.04% [ Lili ] 692 549  /  8  /  0 110 6 0 HD Report
12,707,940 98.80% Turquoise- 692 547  /  10  /  0 110 6 0 HD Report
12,679,181 98.68% Emula 692 546  /  11  /  0 106 10 0 HR Report
12,659,043 98.80% datlizad 692 547  /  10  /  0 108 8 0 HD Report
12,628,353 98.32% Spare 674 545  /  7  /  2 109 5 3 HD,HR Report
12,600,933 97.73% kzbar 692 538  /  19  /  0 105 11 0 HR Report
12,582,671 97.61% La Valse 692 537  /  20  /  0 105 11 0 HR Report
12,576,301 97.22% Davyroo 692 534  /  22  /  1 105 10 0 HD Report
12,573,826 98.20% RedLeaf 690 542  /  15  /  0 105 11 0 HR Report
12,551,926 97.37% merankori 691 535  /  22  /  0 100 16 0 HD Report
12,475,943 97.10% Mira 692 533  /  23  /  1 101 14 0 HD Report
12,462,177 97.01% thaibuy 691 532  /  25  /  0 99 17 0 HR Report
12,442,893 97.61% Badewanne3 692 537  /  20  /  0 108 8 0 HD Report
12,410,289 96.89% Catalysis 692 531  /  26  /  0 98 18 0 HR Report
12,382,054 97.01% Beenrz 691 532  /  25  /  0 101 15 0 HD Report
12,348,111 96.05% Juanvfx 689 524  /  33  /  0 101 15 0 HD Report
12,306,926 96.65% S-e r v a l y 692 529  /  28  /  0 98 18 0 HD Report